Mamajuana

Plantation 3 Star Rum, Lemonhart 151 Rum, Velvet Falernum, Lime Juice